DIAGNOSTIEK

Wat is psychologische diagnostiek en wanneer is dat nodig? In het algemeen kun je zeggen dat wanneer de ontwikkeling van je kind sneller of anders verloopt vergeleken met leeftijdsgenoten en deze ontwikkeling leidt tot problemen op school of op sociaal emotioneel gebied, dat een reden zijn om uit te zoeken hoe dat komt. 

 

Bij hoogbegaafde kinderen verloopt de ontwikkeling over het algemeen op een aantal terreinen anders en vaak sneller dan bij kinderen van gemiddelde intelligentie. School, ouders of de omgeving kunnen daar vragen over hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het sociale gedrag, de concentratie of de motivatie van je kind. Psychologisch onderzoek kan helderheid bieden en objectieve antwoorden vinden op dit soort vragen. Onderzoek naar cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, overexcitabilities, sensorische informatieverwerking, persoonlijkheidsontwikkeling en motivatie is mogelijk. Voor onderzoek naar het vaststellen van een ontwikkelings- of gedragsstoornis, zoals autisme of ADHD wordt doorverwezen naar andere instellingen met een multidisciplinair team.

Procedure 

Een diagnostiekvraag wordt als volgt behandeld:

 • Eerst vindt een intakegesprek plaats met de ouders. Het kind is daarbij niet aanwezig, tenzij het 12 jaar of ouder is. Na dit gesprek wordt gezamenlijk gekeken welk vervolg wenselijk is.
 • Wanneer het wenselijk is, vindt vervolgens een psychologisch onderzoek plaats. De onderzoeksmethode en -vragen worden samen met de ouders en, indien gewenst, de school bepaald. Het onderzoek vindt doorgaans in de ochtend plaats in de praktijkruimte te Den Dolder en duurt ongeveer één of twee halve dagen. Meestal vindt diagnostiek plaats naar één of meer van de volgende onderdelen:
  • Intelligentie
  • Geheugen
  • Leermotivatie
  • Sociaal-emotioneel onderzoek (indien gewenst)
  • Gevoeligheden
  • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Dit onderzoek kan eventueel verbreed worden, afhankelijk van de vraagstelling van de ouders, met eerder genoemde onderzoeksdoelen. Het totale onderzoek zal dan meer tijd in beslag nemen en hogere kosten met zich meebrengen. Naast diverse testonderzoeken kan tevens een schoolbezoek (eventueel met observatie) gedaan worden.
 • U krijgt (uiterlijk 2 weken) na het onderzoek een verslag met daarin de onderzoeksresultaten, conclusies en een advies. Het kind is bij dit gesprek niet aanwezig. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan een apart gesprek worden gepland waarin de resultaten van het onderzoek uitgelegd worden. Wanneer ouders dat wensen kan dit rapport op school met de leerkracht besproken worden.
 • Aan de hand van de resultaten van het psychologisch onderzoek kan worden bepaald of en zo ja in welke vorm Smart Senses een begeleidingstraject kan aanbieden. Ook kan indien nodig doorverwijzing naar een andere specialist plaatsvinden aan de hand van de resultaten van het onderzoek.

 

 

LinkedIn