ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Smart Senses is een praktijk voor psychologie en hoogbegaafdheid. Smart Senses is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 62166379 en hanteert deze algemene voorwaarden bij alle  aanbiedingen, overeenkomsten en afspraken met derden aan wie zij haar diensten verleent.

2. De diensten van Smart Senses omvatten onder meer psychodiagnostiek, behandeling, psycho-educatie, training en ouder- en onderwijsadvies. Smart Senses richt zich op kinderen van 5 tot 18 jaar.

3. Overeenkomsten met Smart Senses kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Schriftelijke overeenkomsten komen tot stand na aanvaarding door de ouder of voogd van het kind van de opdrachtbevestiging van Smart Senses of de aanvaarding van een adviesopdracht die uitgevoerd wordt door Smart Senses. De opdrachtbevestiging bevat een beknopte omschrijving van de diensten en de door Smart Senses gehanteerde tarieven.

4. De diensten van Smart Senses worden verricht door drs. Marijse van der Aar, psycholoog en lid van het N.I.P (Nederlands Instituut van Psychologen) of haar praktijkwaarnemer. Smart Senses kan in overleg met de ouder of voogd van het kind derden inschakelen, wiens werkzaamheden eveneens onder de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vallen. Dat geldt ook voor het inschakelen van derden voor een adviesopdracht waarbij Smart Senses de opdracht heeft aangenomen.

5. Alle correspondentie over diensten en afspraken vindt plaats via info@smart-senses.nl.

6. Een afspraak voor behandeling, diagnostiek of advies kan tot een week vooraf kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering daarna wordt tot een dag voor de afspraak 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht. Bij niet komen opdagen of annulering op de dag zelf wordt, behoudens ingeval van ziekte of overmacht, het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. In geval de behandelaar onverhoopt verhinderd is, wordt een nieuwe afspraak gemaakt. In dat geval zijn voor de vervallen afspraak geen kosten verschuldigd.

7. Alle diensten (onder meer intake, behandeling, diagnostiek, advies, correspondentie, contact met ouder eventuele derden, verslagging), worden door Smart Senses verricht tegen de in de opdrachtbevestiging of per e-mail vermelde tarieven.

8. Reiskosten worden doorbelast à euro 0,25 per kilometer. Smart Senses brengt haar kosten voor advies en behandeling maandelijks in rekening voorzien van een urenspecificatie. Voor diagnostiek geldt dat na afronding van het adviesgesprek een factuur wordt verstuurd. Facturen worden per e-mail verzonden en dienen binnen veertien dagen te worden voldaan.

9. De opdrachtgever van Smart Senses is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Voor overeengekomen werkzaamheden welke op dat moment nog niet hebben plaatsgevonden, wordt in dat geval een annuleringsvergoeding van 15% berekend. Ook Smart Senses behoudt zich steeds het recht voor de overeenkomst te beëindigen. In dat geval zijn kosten voor nog niet verrichte werkzaamheden niet verschuldigd.

10. Smart Senses behandelt alle informatie vertrouwelijk en verstrekt slechts informatie aan derden, zoals de huisarts, school of andere hulpverleners na een schriftelijke opdracht van de ouder of voogd van het kind of overige opdrachtgevers. Alle informatie wordt behandeld conform het privacy statement van Smart Senses dat terug te vinden is op de website:  https://smartsenses.nl/privacy-regelement.

11. Smart Senses is verzekerd tegen de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Smart Senses is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in
het desbetreffende geval uitkeert. Iedere aansprakelijkheid van Smart Senses is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of ernstige schuld aan de zijde van Smart Senses.

12 .Van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Nederlands recht is van toepassing. De bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

13. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.smart-senses.nl.

Versie oktober 2018

LinkedIn